Thông Tin Cá Nhân

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Bản tuyên bố về sự riêng tư này áp dụng cho trang web Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao về việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong Bản tuyên bố này.

Về Việc Thu Thập Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao thu thập những thông tin mang tính chất cá nhân của bạn, như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc hay số điện thoại. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích của bạn.

Cả những thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, tên miền, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao để phục vụ cho sự vận hành của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao, những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Hãy chú ý: Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao và những website thành viên thuộc Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao.

Về Việc Sử Dụng Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao và những chi nhánh của nó. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao có thể, bất cứ lúc nào, tiếp xúc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Thêm vào đó, Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả những công ty thuộc bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của những thông tin của bạn.

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn.

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao theo dõi những trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm bên trong Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao, nhằm xác định dịch vụ nào của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đến những khách hàng mà hành vi của họ chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể nào đó.

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao sẽ tiết lộ những thông tin của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để:

(a) Phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao;

(b) Bảo vệ quyền lợi của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao;

(c) Hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao, hoặc của cộng đồng.

Về Việc Sử Dụng Cookie

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hoá những kinh nghiệm về mạng của bạn. Một cookie là một file văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang chủ web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho riêng bạn, và chỉ được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp cho bạn những chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ web là bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao , hoặc đăng kí với trang Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao hoặc các dịch vụ của nó, một cookie sẽ giúp Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao gọi lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng... Khi bạn quay lại cùng một trang Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đó, thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng các chức năng của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao mà bạn đã cá nhân hoá.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ của Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Tính Bảo Mật Của Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đóng chặt những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, chúng đều được bảo vệ thông qua mã hoá, như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Về Sự Thay Đổi Của Bản Tuyên Bố Này

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao sẽ thường xuyên cập nhật Bản tuyên bố về sự riêng tư này để đáp ứng những phản hồi từ các công ty và khách hàng. Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản Tuyên Bố này để được biết Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Thông Tin

Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao đón chào những bình luận của bạn về Bản Tuyên Bố Về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao chưa tôn trọng bản Tuyên Bố này, hãy liên hệ Thuyền bơm hơi, động cơ máy thủy, phụ tùng, sup bơm hơi, thuyền thể thao tại tanlt@eportal.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể.
22 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn